Lưu trữ Danh mục: Kỳ Môn

Thế Nào Là Siêu Thần, Tiếp Khí Và Trí Nhuận?

Từ hai phần trên, chúng ta biết rằng các nguyên được sử dụng trong mỗi tiết khí ở Kỳ Môn Thời gia không chỉ liên quan đến bản thân các tiết khí, mà còn liên quan đến can chi của ngày. Kỳ Môn Thời gia sử dụng tam nguyên thượng, trung và hạ cho mỗi […]

Học Kỳ Môn Độn Giáp Có Khó Không ?

Kỳ Môn Độn Giáp thường được gọi là “Trung Quốc phương thuật chi vương”, “Đế vương chi học”, là sự tổng hợp thành quả của thuật dự trắc học truyền thống Trung Quốc. Nhưng do tư tưởng bảo thủ và mê tín phong kiến, người xưa cực lực thần bí hóa, sách cổ không lưu […]

Ý Nghĩa Sao Thiên Anh Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái. Thông thường mà nói, thiên tâm, […]

Ý Nghĩa Sao Thiên Trụ, Thiên Nhậm Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái. Thông thường mà nói, thiên tâm, […]

Ý Nghĩa Sao Thiên Cầm, Thiên Tâm Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái. Thông thường mà nói, thiên tâm, […]

Ý Nghĩa Sao Thiên Phụ Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái. Thông thường mà nói, thiên tâm, […]

Ý Nghĩa Sao Thiên Xung Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái. Thông thường mà nói, thiên tâm, […]

Ý Nghĩa Sao Thiên Nhuế Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái. Thông thường mà nói, thiên tâm, […]

Ý Nghĩa Sao Thiên Bồng Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái. Thông thường mà nói, thiên tâm, […]

Khái Niệm Âm Dương Ứng Dụng Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Kỳ môn độn giáp lấy sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành làm căn cứ chủ yếu để dự đoán phán đoán kết quả. Tất cả ký hiệu thông tin dự đoán của kỳ môn độn giáp đều là dựa trên những đặc tính khác nhau của âm dương ngũ hành để phân […]