Lưu trữ thẻ: ách Chính Ngũ Hành Trạch Nhật Học – Lại Cửu Đỉnh

Review Sách Chính Ngũ Hành Trạch Nhật Học – Lại Cửu Đỉnh

Nói về trạch nhật, ở Việt Nam thường được biết đến dưới cái tên chọn ngày tốt. Hiện có 2 tác phẩm phổ biến chính là “Hiệp Kỷ Biện Phương Thư” và “Tuyển Trạch Cầu Chân”, có điều 2 tác phẩm này chủ yếu theo phái “Tạo Mệnh pháp”, ngoài ra có các tác phẩm […]