Lục Thần Của Long (Sơn) Trong Trạch Nhật Học

Trong Trạch nhật học, định nghĩa của lục thần giống với mệnh lý học, đều là dựa vào ngũ hành sinh khắc chế hóa là “khắc ngã, ngã khắc, sinh ngã, ngã sinh và tỉ hoà”, nhưng mỗi loại có sự chú trọng riêng. Lục thần trong mệnh lý học là lấy thiên can nhật chủ của con người luận “sinh khắc”, còn lục thần trong trạch nhật học thì chia làm 2 loại: một loại là lấy ngũ hành thuộc tính làm chủ để luận “sinh khắc”, như lục thần của long, lục thần của sơn; loại khác là lấy thiên can năm sinh để luận “sinh khắc”, thí dụ: lục thần giá thú, lục thần sự chủ, lục thần chúng chủ, lục thần hoá mệnh,vv

Lục thần trong trạch nhật học là khởi điểm của trạch nhật học ứng dụng, do đó không thể không biết cát hung của lục thần.

Lục thần của long (sơn), gọi tắt là long (sơn) thần, là lấy thuộc tính ngũ hành của long (sơn) để luận sự “sinh khắc” của thiên can tứ trụ nhật khoá. Lục thần của long (sơn) được phân thành các nội dung trình bày như sau:

QUAN TINH LONG (SƠN)

Thiên can nhật khoá khắc ngũ hành long (sơn) của ta gọi là Quan Sát. Cụ thể, nếu thiên can nhật khoá khắc ngũ hành long sơn khác tính (1 âm, 1 dương) thì nó gọi là Quan tinh, cùng tính (cùng âm hoặc cùng dương) thì gọi là Thất sát.

Ví dụ: Ngũ hành của 3 long (sơn) Nhâm Tý Quý thuộc thuỷ, trong nhật khoá, 2 thiên can Mậu Kỷ thuộc thổ, khắc ngũ hành của long (sơn), gọi là Quan sát. Nhâm và Tý là dương thuỷ, Quý là âm thuỷ, Mậu là quan tinh của Quý; Mậu là dương thổ, là Thất sát của Nhâm và Tý; Quý là âm thuỷ, Mậu là Quan tinh của Quý, Kỷ là Thất sát của Quý. Cùng lý đó, Quan tinh của 21 long (sơn) còn lại cứ thế mà suy ra.

TÀI THẦN LONG (SƠN)

Cái mà ngũ hành long (sơn) của ta khắc ngũ hành thiên can của nhật khóa thì gọi là Tài thần. Cụ thể, nếu ngũ hành long (sơn) của ta khắc ngũ hành thiên can của nhật khoá khác tính (một âm một dương) thì gọi là Chính tài, còn nếu cùng tính (cùng âm hoặc cùng dương) thì gọi là Thiên tài.

Ví dụ: 3 Long (sơn) Nhâm Tý Quý thuộc thuỷ, 2 can Bính Đinh của Nhật khoá thuộc hoả, bị Nhâm Tý Quý khắc thành Tài thần. Bính là Thiên tài của Nhâm, Tý; Đinh là Chính tài của Nhâm, Tý; Bính là Chính tài của Quý, Đinh là Thiên tài của Quý. Cùng lý đó, Tài thần của các long (sơn) còn lại cứ thế suy ra.

ẤN TINH LONG (SƠN)

Thiên can nhật khoá sinh ngũ hành long (sơn) của ta gọi là Ấn tinh. Thiên can nhật khoá sinh ngũ hành khác tính (1 âm, 1 dương) thì gọi là Chính ấn, cùng tính (cùng âm hoặc cùng dương) thì gọi là Thiên ấn.

Ví dụ: Ấn tinh hành thuỷ của long (sơn) Nhâm Tý Quý là Canh Tân hành kim. Canh là Thiên ấn của long (sơn) Nhâm Tý, là Chính ấn của long (sơn) Quý; Tân là Chính ấn của long (sơn) Nhâm Tý, là Thiên ấn của long (sơn) Quý. Cùng lý đó, Ấn tinh của các long (sơn) còn lại cứ thế suy ra.

THỰC THẦN LONG (SƠN)

Ngũ hành long (sơn) của ta sinh thiên can nhật khoá gọi là Thực thương. Ngũ hành long (sơn) sinh thiên can nhật khoá cùng tính (cùng âm hoặc cùng dương) gọi là Thực thần, khác tính (1 âm, 1 dương) gọi là Thương quan.

Ví dụ: Ngũ hành long (sơn) Nhâm Tý Quý hành thuỷ sinh Giáp Ất hành Mộc. Giáp mộc là Thực thần của Nhâm Tý, còn Ất là Thương quan; Giáp lại là Thương quan của Quý, Ất là Thực thần của Quý. Cùng lý đó, Thực thần và Thương quan của các long (sơn) còn lại cứ thế mà suy ra.

TỈ KIÊN LONG (SƠN)

Thuộc tính ngũ hành thiên can của nhật khóa giống với thuộc tính ngũ hành long (sơn) của ta gọi là Tỉ kiếp. Ngũ hành cùng tính (cùng âm hoặc cùng dương) gọi là Tỉ kiên, khác tính (1 âm, 1 dương) gọi là Kiếp tài.

Ví dụ: Trong 3 long (sơn) Nhâm Tý Quý, nếu 2 long (sơn) Nhâm Tý gặp phải can Nhâm của nhật khóa, thì gọi là Tỉ kiên, còn nếu long (sơn) Quý mà gặp phải can Nhâm của nhật khóa thì gọi là Kiếp tài; Tỉ kiên của long (sơn) Quý là can Quý, Kiếp tài là can Nhâm. Cùng lý đó, Tỉ kiên của các long (sơn) còn lại cứ thế suy ra.

Quý anh/chị có nhu cầu tìm hiểu về Trạch Nhật Chính Ngũ Hành, có thể tìm đọc cuốn sách về Trạch Nhật mới nhất của Phác mới chuyển ngữ gần đây. Cụ thể là cuốn “Chính Ngũ Hành Trạch Nhật Học” của tác giả Lại Cửu Đỉnh, xin mời xem tại đây.

Trân trọng!

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *